Hukuk

Kendisi yoksul olan eş yoksulluk nafakası ödemekle sorumlu tutulamaz.

YARGITAY BASKANLIGI

2. Hukuk Dairesi 2016/12929 E. , 2018/2752 K.

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ: Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Kendisi yoksul olan eş yoksulluk nafakası ödemekle sorumlu tutulamaz. Toplanan delillerden davalı erkeğin kendisini yoksulluktan kurtaracak derecede düzenli ve sürekli geliri bulunmadığı anlaşılmaktadar. Bu haliyle kadına yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulamayacağı açıktır.

Gerçekleşen duruma göre kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamış ve hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.02.2018(Çrş.)

More from Hukuk

HİÇ BİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

T.C YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2012/13534 KARAR NO:2013/264 KARAR TARİHİ:14.01.2013 BOŞANMA, YOKSULLUK NAFAKASI. HİCBİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ. KADININ SİGORTALI BİR İŞTE CALIŞTIĞI VE GELİRİNİNİN BULUNDUĞU. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve … read more

Nafakanın önceliği hakkında

icrada nafakanın önceliği aldatmacası : dolayısıyle bu yasalar ihlal edilerek maaşınız haczedilmişse 5 yıl içinde maddi tazminat davası (rücu davası) açarak bu usülsüz olarak kesilen tüm paralarınızı devletten tazmin etme hakkınız var. işte ilgili maddeler :icra ve iflas kanunundan : … read more

Annenin baba ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek velayet görevini kötüye kullanması

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12054 K. 2016/11763 T. 16.6.2016 • ANNENİN ÇOCUKLA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİSİNİ ENGELLEMESİ (Babanın Boşanmadan Sonraki 5 Yılda Çocukla 25 Defa İcra Kanalıyla Şahsi İlişki Sağlayabildiği/Annenin Velayet Görevini Kötüye Kullandığı – Velayetin Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gerektiği/Baba … read more

İnsan hakları evrensel beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Önsöz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun; eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu ve insanları … read more

Aylık geliri olan yoksulluğa düşmez

Mühim bir emsal : Y2HD, 22.06.2004, 5201-8240 “yaşlılık aylığı bağlandığı ve aylık gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Emekli olup, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan kişinin yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Davacının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usül … read more