Hukuk

Nafakanın önceliği hakkında

icrada nafakanın önceliği aldatmacası :

dolayısıyle bu yasalar ihlal edilerek maaşınız haczedilmişse 5 yıl içinde maddi tazminat davası (rücu davası) açarak bu usülsüz olarak kesilen tüm paralarınızı devletten tazmin etme hakkınız var.

işte ilgili maddeler :icra ve iflas kanunundan :

Adi ve rehinli alacakların sırası:
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız
bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:

Birinci sıra:
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan
her türlü nafaka alacakları.

benim yorumum:

Maddeden anlaşılacağı üzere burda normal bir durumdan bahsedilmiyor,şartlar dile getirilmiş,iflas şartı var.oysaki maaşlar iflas durumu olmadan da hacizli duruma düşebiliyor.bu durumlarda nafaka alacağını 1.sıraya almak kanuna aykırı olmaktadır.
Bunun örnekleri de var,
Üye arkadaşlardan Cem Hüseyin Öcal’ın maaşında 19 tane haciz dosyası varmış ama nafaka 1.sıraya geçmemiş.

Burdan şunları anlıyoruzki icra daireleri bunu keyfine göre kullanıyor.Böyle bir durumdan mağdur olmuşsanız devlete maddi tazminat davası açma hakkınız ortaya çıkmış oluyor demektir.

Hepinize de bol şans dilerim dostlarım.

More from Hukuk

Annenin baba ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek velayet görevini kötüye kullanması

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12054 K. 2016/11763 T. 16.6.2016 • ANNENİN ÇOCUKLA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİSİNİ ENGELLEMESİ (Babanın Boşanmadan Sonraki 5 Yılda Çocukla 25 Defa İcra Kanalıyla Şahsi İlişki Sağlayabildiği/Annenin Velayet Görevini Kötüye Kullandığı – Velayetin Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gerektiği/Baba … read more

İnsan hakları evrensel beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Önsöz İnsanlık topluluğunun bütün üyelerinde bulunan onurun; eşit ve başkasına aktarılamaz hakların tanınması, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesi insanlık vicdanını isyana yönelten zorbalıklara yol açmış olduğu ve insanları … read more

İcraya sebep olan takip masraflarını karşılar

T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 25314, KARAR NO: 2441 KARAR TARİHİ:12. 2.2004   Takip dayanağı ilâmda müşterek çocuğun belirlenen zamanlarda baba yanında kalmak suretiyle şahsi münasebet tesisine karar verilmiştir. Bu durumda, ilamda yazılı tarihlerde annenin müşterek çocuğu … read more

Aylık geliri olan yoksulluğa düşmez

Mühim bir emsal : Y2HD, 22.06.2004, 5201-8240 “yaşlılık aylığı bağlandığı ve aylık gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Emekli olup, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan kişinin yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Davacının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usül … read more