Emsal kararlar

Psikolojik rahatsızlık nedeniyle velayetin değerlendirilmesi

Psikolojik rahatsızlık nedeniyle velayetin değerlendirilmesi, Yargıtay 2. HD., 2019/6033 E., 2019/11627 K.

Yargıtay 2. HD., 2019/6033 E., 2019/11627 K.
MAHKEMESİ:Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: Boşanma
KARAR DÜZELTME İSTEYEN: Davalı
Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 13.05.2019 gün ve 2019/1246-2019/5883 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.
Mahkemece ortak çocukların velayeti davacı anneye verilmiş, davalı erkek velayet yönünden kararı temyiz etmiş, Dairemizin 13.05.2019 gün, 2019/1246 esas ve 2019/5883 karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiştir. Davalı erkek tarafından karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dairemizce yapılan karar düzeltme incelemesi neticesinde; Velayetin değiştirilmesi davası kamu düzenine ilişkin olduğundan; re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle davalı delil bildirmese dahi hakim, gerekli gördüğü delilleri kendiliğinden toplar. Hüküm verilinceye kadar gerçekleşen olaylar da hakim tarafından değerlendirilir. Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “Üstün yararı” (BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. 1; TMK m.339/1, 343/1, 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m. 4/b)‘dır.
Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Dosya kapsamındaki delillerden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 06.05.2016 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararında davacı kadının
ifadesindeki beyanları incelendiğinde kadının beyanları ve dosyadaki hastane evraklarından da kadının psikolojik rahatsızlığının olduğu ve velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyeceği anlaşılmaktadır.
Ne var ki bu husus ilk incelemede gözden kaçtığından hükmün bu yönden bozulduğu görülmekle, davalı erkeğin bu yöne değinen karar düzeltme talebi haklı ve yerinde olup kabulü ile Dairemiz 13.05.2019 gün, 2019/1246 esas ve 2019/5883 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440/1-4. maddesi gereğince davalı erkeğin karar düzeltme isteğinin KABULÜNE, Dairemizin 13/05/2019 gün, 2019/1246 esas ve 2019/5883 karar sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
karar düzeltme harcının istek halinde yatırana verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 27.11.2019

More from Emsal kararlar

Kendisi yoksul olan eş yoksulluk nafakası ödemekle sorumlu tutulamaz.

YARGITAY BASKANLIGI 2. Hukuk Dairesi 2016/12929 E. , 2018/2752 K. MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği … read more

HİÇ BİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

T.C YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2012/13534 KARAR NO:2013/264 KARAR TARİHİ:14.01.2013 BOŞANMA, YOKSULLUK NAFAKASI. HİCBİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ. KADININ SİGORTALI BİR İŞTE CALIŞTIĞI VE GELİRİNİNİN BULUNDUĞU. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve … read more

Annenin baba ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek velayet görevini kötüye kullanması

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12054 K. 2016/11763 T. 16.6.2016 • ANNENİN ÇOCUKLA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİSİNİ ENGELLEMESİ (Babanın Boşanmadan Sonraki 5 Yılda Çocukla 25 Defa İcra Kanalıyla Şahsi İlişki Sağlayabildiği/Annenin Velayet Görevini Kötüye Kullandığı – Velayetin Değiştirilmesi İsteminin Kabulü Gerektiği/Baba … read more

Aylık geliri olan yoksulluğa düşmez

Mühim bir emsal : Y2HD, 22.06.2004, 5201-8240 “yaşlılık aylığı bağlandığı ve aylık gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Emekli olup, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan kişinin yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Davacının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usül … read more