Geliri bulunmayan İştirak Nafakası ile yükümlü tutulamaz.T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/26226
Karar No:2017/4275
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, iştirak nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

  1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
  2. Velayeti kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır (TMK m.182/2). Yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının düzenli ve sürekli bir gelirinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kendi yoksul olan kişi nafaka ile yükümlü tutulamaz. Gerçekleşen duruma göre velayeti babaya verilen çocuklar lehine, kadın aleyhine iştirak nafakası takdir edilmesi doğru bulunmamış bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.04.2017 (Pzt.) 

Yukarıda resmini paylaştımız baba çocuklar kendisinde kaldığı, çocuklar için kendisine hiç bir iştirak nafakası ödenmediği halde maalesef kadına Yoksulluk Nafakasını ödeyemediği için tutuklandı. Kaynak : haberler.com 

Bir yanıt yazın