HİÇ BİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

T.C
YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2012/13534
KARAR NO:2013/264
KARAR TARİHİ:14.01.2013

BOŞANMA, YOKSULLUK NAFAKASI.
HİCBİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ.
KADININ SİGORTALI BİR İŞTE CALIŞTIĞI VE GELİRİNİNİN BULUNDUĞU.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için; talep eden eşin boşanmayla yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK. md. 175). Toplanan delillerden davalı kocanın düzenli bir işinin ve gelirinin bulunmadığı, buna karşılık; davacı kadının ise temizlik ve yemek üzerine faaliyet gösteren bir firmada sigortalı olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Durum böyleyken davalı kocaya göre daha fazla geliri bulunan davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ :Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 nolu bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.01.2013

Bir yanıt yazın